Αντικείμενο – Σκοπός

 

Σκοπός του Π.Μ.Σ.: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με σκοπό την δημιουργία στελεχών ικανών να ανταποκριθούν επαρκώς στην ενδυνάμωση ατόμων-οικογενειών, μεταναστευτικών ομάδων και κοινοτήτων για να  αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά καταστάσεις κρίσης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις.

Από την κατεύθυνση Α «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ φοιτήτριες θα αποκτήσουν περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες παρέμβασης στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης. Θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους ώστε να μπορούν να αναπτύξουν παρεμβάσεις σε ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην εποικοδομητική αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης.

Από την κατεύθυνση Β : «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε  μετακινουμένους πληθυσμούς» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτήσουν εξειδικευμένη διαπολιτισμική γνώση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πληθυσμοί που ζουν στην Ελλάδα καθώς και δεξιότητες διαπολιτισμικής επάρκειας, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ποικίλες ανάγκες των ατόμων/οικογενειών/ομάδων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση.