Μεταπτυχιακή Εργασία

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι ατομική και η ανάθεση της γίνεται μετά την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και την επιτυχή εξέταση σε αυτά. Κάθε διδάσκοντας/διδάσκουσα του Π.Μ.Σ. οφείλει να προτείνει δύο (2) έως πέντε (5) θέματα Διπλωματικών Εργασιών πριν την έναρξη του Γ εξαμήνου όπου προβλέπεται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. συντάσσει ενιαίο κατάλογο των προτεινομένων Διπλωματικών Εργασιών με τους αντίστοιχους επιβλέποντες/επιβλέπουσες διδάσκοντες/διδάσκουσες τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και τον υποβάλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Με βάση τα αναρτημένα θέματα/ θεματικές ενότητες, οι φοιτητές/ φοιτήτριες μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού προκειμένου να διερευνήσουν την δυνατότητα συνεργασίας και ανάληψης εποπτείας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους. Την επίβλεψη της Μ.Δ.Ε. αναλαμβάνει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια σύμφωνα με τον ν. 4957/2022.

Αναλυτικά πληροφορίες στον Οδηγό Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2023-2024 (NEO) ΕΔΩ