Οικονομικά Θέματα και Απαλλαγή Καταβολής Διδάκτρων

Το Π.Μ.Σ. «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Ειδικότερα, για την κάλυψη των βασικών δαπανών λειτουργίας του απαιτείται καταβολή τελών φοίτησης από τους συμμετέχοντες φοιτητές/φοιτήτριες τα οποία καθορίζονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών, συνολικά 2.700 ευρώ, εκτός των φοιτητών που απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4957/2022.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες καταθέτουν τα δίδακτρα σε τρεις δόσεις των 900 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου ή εφάπαξ με έκπτωση 10%. Σε περίπτωση μη καταβολής των διδάκτρων δεν είναι δυνατή η συνέχιση των σπουδών και δεν χορηγείται ο τίτλος σπουδών. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αποφασίσει τη διακοπή του προγράμματος δεν γίνεται επιστροφή των καταβεβλημένων διδάκτρων.

 

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής/εγγραφής των υποψηφίων για το ΠΜΣ «Διαμεθοδικές Κοινωνικές Παρεμβάσεις σε Καταστάσεις Κρίσης» καλείστε , όσοι επιθυμείτε, να καταθέσετε αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

 • Του Ν. 4957/2022, Άρθρο 86 (ΦΕΚ141/Α’/21-07-2022), όπου ορίζεται το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες,
 • Της Υπουργικής Απόφασης Αριθ.108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ4899/Β’/17-09-2022) (δείτε ΕΔΩ), όπου ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης, και
 • Της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. 84560/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4837/1-8-2023) (δείτε ΕΔΩ), όπου διαπιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού),

ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι:

 1. 1. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του 7,5/10.

Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση της, εφόσον:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματός των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως. αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 1. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστο από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.
 2. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.
 3. Ο συνολικός αριθμός των απαλλασσόμενων από τα τέλη φοίτησης φοιτητών δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%), οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης ως τη συμπλήρωση του αριθμού.
 4. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
 5. Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ.
 6. Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης κατατίθεται μόνο μία φορά κατά την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Με την υπ’ αριθμ. 84560/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4837/1-8-2023) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (9.520,00 €) για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (6.664,00 €) για το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα από 8.5.2023 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Όσοι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απαλλαγής από την καταβολή τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (swcrisis@hmu.gr) από 27  Σεπτεμβρίου έως 03  Οκτωβρίου  2023 και ώρα 14:00, τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και να αναφέρει ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

 1. Για αιτούντες που δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022 και είναι άγαμοι ή δεν έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης: εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων για τα δύο τελευταία έτη (2021-2022) του αιτούντος, των γονέων του και των αδελφών του έως 26 ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
 2. Για αιτούντες που έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31/12/2022: εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων για τα δύο τελευταία έτη (2021-2022) του αιτούντος.
 3. Για αιτούντες που είναι έγγαμοι ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης: εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων ετών (2021-2022), του αιτούντος και της συζύγου ή συμβιούντος του.
 4. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέντα εντός των τελευταίων τριών μηνών.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

(δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

(ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.