Τρόποι Υλοποίησης – Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διαμεθοδικές κοινωνικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης» είναι πλήρους φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα, καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων  – στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία. Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα στο τέλος της εβδομάδας στις εγκαταστάσεις του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εισαγωγή φοιτητών/τριών γίνεται κάθε δύο χρόνια. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά το μέγιστο σε τριάντα (30) φοιτητές/φοιτήτριες. Πέραν του αριθμού των επιτυχόντων/ουσών κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι/ες, πτυχιούχοι/χες που είναι υπότροφοι/ες του Ι.Κ.Υ. καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος/η του Ελληνικού Κράτους, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι/ες αυτοί/ές εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι και μόνο ένας σε κάθε κύκλο σπουδών εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο φοίτησης με την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν υποβάλουν δήλωση μαθημάτων σε δυο συναπτά εξάμηνα διαγράφονται από το Π.Μ.Σ. μετά απο απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες. Η απουσία τους από περισσότερες των τριών (3) εβδομαδιαίων συναντήσεων συνεπάγεται την απώλεια του μαθήματος.

Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τη διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης.

Μετά το πέρας του τρίτου εξαμήνου σπουδών ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, ο/η οποίος/α δεν έχει περατώσει τις σπουδές του και επιθυμεί να εγγραφεί εκ νέου, υποχρεούται  να υποβάλει αίτημα παράτασης του χρόνου φοίτησης. Παράταση σπουδών προβλέπεται για τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/φοιτήτριες μόνον για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους. Η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, που βασίζεται σε γραπτή εισήγηση του/της Συμβούλου ή επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας.

Εάν ένας/μία μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις στην προβλεπόμενη διάρκεια των τριών εξαμήνων και δεν υποβάλει αίτηση παράτασης σπουδών, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. κατόπιν πράξης διαγραφής η οποία εκδίδεται σε κάθε περίπτωση μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/νη από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.