Προϋποθέσεις Εισαγωγής και Κριτήρια Επιλογής

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές απόφοιτοι/τες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών Επιστημών, και Ανθρωπιστικών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής τμήματα: Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, κ.λπ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/τελειόφοιτες φοιτητές/φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. με τις εξής προϋποθέσεις: α. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης ή/και της πτυχιακής εργασίας να είναι οι αποκλειστικές και μοναδικές τους εκκρεμότητες. β. Η πρακτική άσκηση ή/και η πτυχιακή εργασία να έχουν ολοκληρωθεί πριν την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. στο οποίο αιτούνται τη συμμετοχή. Οι υποψήφιοι/ιες που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες  προσκομίζουν μαζί με τα δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν.

Η πρώτη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.: «Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης», απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους/πτυχιούχες Κοινωνικής Εργασίας, ενώ η δεύτερη κατεύθυνση: «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε μετακινουμένους πληθυσμούς» απευθύνεται και σε αποφοίτους/απόφοιτες  άλλων τμημάτων ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά το μέγιστο σε τριάντα (30) φοιτητές/φοιτήτριες. Η εισαγωγή φοιτητών/φοιτητριών γίνεται κάθε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

 

Φάκελος υποψηφιότητας

Όσοι/όσες πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής.
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων. Ειδικά για τίτλους σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, η Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία δύναται να αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει να διαπιστώσει εάν ένας τίτλος σπουδών ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένος. Για υποψήφιους που διαθέτουν τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής και δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει ο νόμος 4957/2022.
  • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
  • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας, καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα κοινωνικής φύσης εκτιμά ο/η ίδιος/ίδια ότι είναι χρήσιμο να περιλαμβάνεται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου, και συγκεκριμένα της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής, όπως αποδεικνύεται από σχετικούς τίτλους σπουδών ή τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών σε ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή της παρακολούθησης, επιτυχώς, μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
  • Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν).
  • Μία συστατική επιστολή
  • Υπόμνημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. «Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε καταστάσεις κρίσης» καθώς και τα ερευνητικά του/της ενδιαφέροντα (έως 1.000 λέξεις).

 

Κριτήρια Επιλογής

Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων και επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών του Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής των φοιτητών/φοιτητριών λαμβάνει χώρα μια φορά, κατά το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής, και περιλαμβάνει συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου/ίας από την Επιτροπή Συνέντευξης.

Συγκεκριμένα, εφόσον οι υποψήφιοι/ες πληρούν την προϋπόθεση επαρκούς γνώσης μίας ξένης γλώσσας, και είναι κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών, η αξιολόγηση και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών κριτηρίων: α) την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας (ποσοστό 40%) β) του βαθμού του πτυχίου τους (ποσοστό 30%) και γ) της επίδοσής τους στη συνέντευξη (ποσοστό 30%),

Στόχος της προφορικής εξέτασης είναι να διαπιστωθεί ποιοι/ποιες υποψήφιοι/ες είναι ικανοί/ές να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, να εκτιμηθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους, αλλά και η συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μπορεί να καθορίζει με απόφαση της, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων καθώς και όλα όσα αφορούν στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων (τρόπος διεξαγωγής, διάρκεια, κ.λπ.). Τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών ορίζονται επίσης από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά τη συνεδρίαση στην οποία εγκρίνεται η προκήρυξη για την εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών.

Η ΣΕ, με τη συνεργασία των αρμοδίων εξεταστικών επιτροπών και σε ειδική συνεδρία, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο καταλήγει σε πίνακα με την αξιολογική κατάταξη του συνόλου των υποψηφίων (επιτυχόντων και επιλαχόντων) κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, και το οποίου υποβάλλεται προς έγκριση και επικύρωση στην Συνέλευση του Τμήματος. Οι υποψήφιοι/ες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία. Εισάγονται στο Π.Μ.Σ με σειρά κατάταξης και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί και αναγράφονται στην εκάστοτε προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία προς πλήρωση θέση, εισάγονται όλοι/ες οι ισοβαθμήσαντες/ουσες.

Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε προθεσμία που καθορίζεται από τη ΣΕ του Π.Μ.Σ. Όσοι/ες επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός του καθορισμένου από την ΣΕ διαστήματος χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους και οι κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών μπορεί να γίνει εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, εξετάζεται από τη ΣΕ του Προγράμματος, η οποία γνωμοδοτεί για την ένσταση προς την Συνέλευση του Τμήματος. Η ένσταση και η γνωμοδότηση της Σ.Ε. εξετάζονται από την Συνέλευση του Τμήματος κατά τη συνεδρίαση επικύρωσης της λίστας των επιτυχόντων/ουσών και η απόφασή της για το θέμα είναι οριστική.

Πέραν του αριθμού των επιτυχόντων/ουσών κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών/τριών, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι/ες, πτυχιούχοι/χες που είναι υπότροφοι/ες του Ι.Κ.Υ. καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος/η του Ελληνικού Κράτους, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι υπότροφοι/ες αυτοί/ές εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι και μόνο ένας σε κάθε κύκλο σπουδών (η εισαγωγή φοιτητών/τριών γίνεται κάθε δύο χρόνια) εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ.