Δομή σπουδών

 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Για την απονομή́ του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Συνολικά τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) Π.Μ. ανά εξάμηνο σπουδών και συνολικά́ σε 60 Π.Μ. (ECTS). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διδάσκονται στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, διαλέξεις επισκεπτών διδασκόντων μπορούν να διεξάγονται στην Αγγλική. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως μαθήματα κορμού́. Το Β εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση που θα παρακολουθεί ο φοιτητής/φοιτήτρια. Οι βαθμολογίες των μαθημάτων κάθε εξαμήνου καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα από τους/τις διδάσκοντες/σουσες πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Το Πρόγραμμα των διδασκομένων και εξεταζόμενων μαθήματων ορίζεται ως εξής:

Μαθήματα
Α ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
Α01: Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας (Ποσοτική- Ποιοτική Ανάλυση) 7,5
Α02: Θεωρητικές προσεγγίσεις της κρίσης. 0ικογενειακή πολιτική στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 7,5
Α03: Ηθικά ζητήματα, διαφορετικότητα και πολιτισμική επάρκεια 7,5
A04: Μοντέλα διεπιστημονικής συνεργασίας και παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης. 7,5
Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας σε καταστάσεις κρίσης
Β-Α01: Μοντέλα παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης (κλινικές παρεμβάσεις) 7,5
Β-Α02: Κακοποίηση – Παρεμβάσεις Κοινωνικής Εργασίας 7,5
Β-Α03: Κοινωνική Εργασία στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας 7,5
Β-Α04: Κριτική & Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία: Πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης 7,5
Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: Διαμεθοδικές παρεμβάσεις σε  μετακινουμένους πληθυσμούς
Β-Β01: Μεταναστευτικό – Προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Πολιτικές ένταξης- Εκπαιδευτική πολιτική. 7,5
B-Β02: Ασυνόδευτοι ανήλικες πρόσφυγες και μετανάστες 7,5
Β-Β03: Ψυχολογία των μετακινούμενων πληθυσμών. 7,5
Β-Β04: Καλές πρακτικές διαχείρισης κρίσεων & έκτακτων καταστάσεων. 7,5
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30